Regulamin wynajmu bagażników dachowych

SPRZĘT będący przedmiotem wynajmu jest własnością wynajmującego.regulamin wynajmu bagażników dachowych

KLIENTEM / Najemcą może być każda osoba / firma, która zaakceptuje zapisy umowy i regulaminu wynajmu.

Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych, oraz zgody na

skopiowanie i zachowanie kopii dokumentów najemcy następuje automatycznie po podpisaniu umowy wynajmu.

1. Wraz z podpisaniem umowy wynajmu najemca zawiera z wynajmującym umowę zgodnie z warunkami określonymi w umowie i niniejszym regulaminie.

2. Najemca odpowiada finansowo za uszkodzenia użytkowanego sprzętu.

3. Sprzęt może wynająć osoba, która okaże 1 ważny i niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem, oraz wpłaci kaucję ustaloną przez wynajmującego.

4. Wydanie i odbiór sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym między stronami umowy (w trakcie zapytania ofertowego).

5. Najemca odbierając sprzęt zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, oraz stan techniczny.

6. Najemca podpisując umowę wynajmu, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie wizualnym i technicznym. Ewentualne uwagi należy zapisać w umowie.

7. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym w jakim sprzęt odebrał i w terminie ustalonym w umowie wynajmu.

8. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Firma Thule zakazuje jazdy z bagażnikiem z prędkością większą niż 130 km/h.

9. Najemca wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

10. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

11. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej (wraz z samochodem) odbywa się na odpowiedzialność najemcy.

12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu przez najemcę lub powstałe wobec osób trzecich.

13. Opłaty za wynajem sprzętu i wysokość kaucji ustalone są w umowie wynajmu.

14. Podczas obliczania czasu trwania wynajmu – dzień wydania i dzień zwrotu liczone są jako pełen dzień.

15. Przedłużenie okresu wynajmu wymaga uzyskania akceptacji wynajmującego.

16. Stawka za jeden dzień wynosi 1/7 stawki za wynajem na pierwszy tydzień. Zaakceptowane przez wynajmującego przedłużenie wynajmu powoduje naliczenie odpłatności za każdy następny rozpoczęty dzień, chyba, że strony umowy ustaliły inaczej.

17. Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie najemca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wynajmującego dzwoniąc na numer 518 654 083 lub wysyłając maila na adres twoje@boksyzdowozem.pl

18. W przypadku zwrócenia sprzętu po ustalonym terminie wynajmujący nalicza opłatę w wysokości 2/7 ceny pierwszego tygodnia za każdy rozpoczęty dzień. Opłaty za wynajem nalicza się od dnia odbioru sprzętu do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony / zniszczony sprzęt.

19. W przypadku, gdy najemca nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i/lub nie poinformuje o chęci przedłużenia, i/lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

20. Najemca ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wynajmujący w oparciu o wartość braków.

21. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego najemca upoważnia wynajmującego do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.

22. Miejscem wykonania umowy wynajmu sprzętu jest siedziba wynajmującego.

23. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.

24. Inne, nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawne.

25. Nie wystawiamy faktur VAT.


Po wpłaceniu 100 zł możliwa jest wcześniejsza rezerwacja bagażnika dachowego w dogodnym dla Państwa terminie.

Zaliczka wliczana jest w późniejszą cenę wynajmu, lub przepada w przypadku rezygnacji z wynajmu.

Do wynajmu potrzebny jest dokument tożsamości + wpłata kaucji (500 zł gdy wynajmowany jest box, 300 zł gdy wynajmowane są uchwyty rowerowe, 200 zł gdy wynajmowane są tylko belki bagażnika bazowego)